Sinh học 12 nâng cao - Phần 6, Chương 2 Bài 38, NXBGD

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm


  PHẦN 5: DI TRUYỀN HỌC
  PHẦN 6: TIẾN HÓA
  PHẦN 7: SINH THÁI HỌC
  CHƯƠNG 1:
  CHƯƠNG 2:
  CHƯƠNG 3:
  CHƯƠNG 4:
  CHƯƠNG 5:

Bài

01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09

BÀI 38: CÁC NHÂN TỐ TIẾN HÓA (TIẾP THEO)

IV. CHỌN LỌC TỰ NHIÊN

1. Tác động của chọn lọc tự nhiên

2. Các hình thức chọn lọc tự nhiên

a) Chọn lọc ổn định

b) Chọn lọc vận động

c) Chọn lọc phân hóa (chọn lọc gián đoạn)


v. CÁC YẾU TỐ NGẪU NHIÊN

Liên kết đến đây

Xem thêm liên kết đến trang này.