Sinh học 12 nâng cao - Phần 6, Chương 2 Bài 37, NXBGD

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm


  PHẦN 5: DI TRUYỀN HỌC
  PHẦN 6: TIẾN HÓA
  PHẦN 7: SINH THÁI HỌC
  CHƯƠNG 1:
  CHƯƠNG 2:
  CHƯƠNG 3:
  CHƯƠNG 4:
  CHƯƠNG 5:

Bài

01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09

BÀI 37: CÁC NHÂN TỐ TIẾN HÓA

I. ĐỘT BIẾN

II. DI - NHẬP GEN

III. GIAO PHỐI KHÔNG NGẪU NHIÊN

Liên kết đến đây

Xem thêm liên kết đến trang này.