SGK Sinh học 12 nâng cao - Chương 4 Bài 25, NXBGD

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm


  PHẦN 5: DI TRUYỀN HỌC
  PHẦN 6: TIẾN HÓA
  PHẦN 7: SINH THÁI HỌC
  CHƯƠNG 1:
  CHƯƠNG 2:
  CHƯƠNG 3:
  CHƯƠNG 4:
  CHƯƠNG 5:

Bài

01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09

BÀI 25: TẠO GIỐNG BẰNG CÔNG NGHỆ GEN


I. KHÁI NIỆM CÔNG NGHỆ GEN

II. QUY TRÌNH CHUYỂN GEN

1. Tạo ADN tái tổ hợp

2. Chuyển ADN tái tổ hợp vào tế bào nhận

3. Tách dòng tế bào chứa ADN tái tổ hợp


III. THÀNH TỰU CỦA ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ GEN

Liên kết đến đây