SGK Sinh học 12 nâng cao - Chương 1 Bài 4, NXBGD

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm


  PHẦN 5: DI TRUYỀN HỌC
  PHẦN 6: TIẾN HÓA
  PHẦN 7: SINH THÁI HỌC
  CHƯƠNG 1:
  CHƯƠNG 2:
  CHƯƠNG 3:
  CHƯƠNG 4:
  CHƯƠNG 5:

Bài

01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09
BÀI 4: ĐỘT BIẾN GEN

Nuvola apps important.png I. KHÁI NIỆM VÀ CÁC DẠNG ĐỘT BIẾN GEN

1. Khái niệm

2. Các dạng đột biến gen


Gnome-help.png II. NGUYÊN NHÂN VÀ CƠ CHẾ PHÁT SINH ĐỘT BIẾN GEN

1. Nguyên nhân

2.Cơ chế phát sinh đột biến gen

3. Hậu quả và vai trò của đột biến gen


Nuvola apps package edutainment.png III. SỰ BIỂU HIỆN CỦA ĐỘT BIẾN GEN

Liên kết đến đây

Xem thêm liên kết đến trang này.