Vật lý 12 nâng cao

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

BÀI 13: THỰC HÀNH: XÁC ĐỊNH CHU KÌ DAO ĐỘNG CỦA CON LẮC ĐƠN HOẶC CON LẮC LÒ XO VÀ GIA TỐC TRỌNG TRƯỜNG

1. MỤC ĐÍCH

2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT

3. PHƯƠNG ÁN THÍ NGHIỆM

a) Phương án 1: thí nghiệm với con lắc đơn


b) Phương án 1: thí nghiệm với con lắc lò xo thẳng đứng

4. BÁO CÁO THÍ NGHIỆM

  CHƯƠNG 1:
  CHƯƠNG 2:
  CHƯƠNG 3:
  CHƯƠNG 4:
  CHƯƠNG 5:
  CHƯƠNG 6:
  CHƯƠNG 7:
  CHƯƠNG 8:
  CHƯƠNG 9:
  CHƯƠNG 10:

Bài

01 - 02 - 03 - 04 - 05 - TT01

Liên kết đến đây

Xem thêm liên kết đến trang này.