Vật lý 12 nâng cao - Chương 3 Bài 14, NXBGD

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

CHƯƠNG 3: SÓNG CƠ

BÀI 14: SÓNG CƠ - PHƯƠNG TRÌNH SÓNG

1. HIỆN TƯỢNG SÓNG

a) Quan sát

b) Khái niệm sóng cơ

c) Giải thích sự hình thành sóng cơ

2. NHỮNG ĐẠI LƯỢNG ĐẶC TRƯNG CỦA CHUYỂN ĐỘNG SÓNG

a) Chu kìm tần số sóng

b) Biên độ sóng

c) Bước sóng

d) Tốc độ truyền sóng

e) Năng lượng sóng

3. PHƯƠNG TRÌNH SÓNG

a) Lập phương trình

b) Một số tính chất của sóng suy ra từ phương trình sóng

c) Ví dụ  CHƯƠNG 1:
  CHƯƠNG 2:
  CHƯƠNG 3:
  CHƯƠNG 4:
  CHƯƠNG 5:
  CHƯƠNG 6:
  CHƯƠNG 7:
  CHƯƠNG 8:
  CHƯƠNG 9:
  CHƯƠNG 10:

Bài

01 - 02 - 03 - 04 - 05 - TT01

Liên kết đến đây

Xem thêm liên kết đến trang này.