Vật lý 12 nâng cao - Chương 1 Bài 2, NXBGD

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

BÀI 2: PHƯƠNG TRÌNH ĐỘNG LỰC HỌC CỦA VẬT RẮN QUAY QUANH MỘT TRỤC CỐ ĐỊNH

1. MỐI LIÊN HỆ GIỮA GIA TỐC GÓC VÀ MOMENT LỰC

2. MOMENT QUÁN TÍNH

3. PHƯƠNG TRÌNH ĐỘNG LỰC HỌC CỦA VẬT RẮN QUAY QUANH MỘT TRỤC CỐ ĐỊNH

4. BÀI TẬP VÍ DỤ


  CHƯƠNG 1:
  CHƯƠNG 2:
  CHƯƠNG 3:
  CHƯƠNG 4:
  CHƯƠNG 5:
  CHƯƠNG 6:
  CHƯƠNG 7:
  CHƯƠNG 8:
  CHƯƠNG 9:
  CHƯƠNG 10:

Bài

01 - 02 - 03 - 04 - 05 - TT01

Liên kết đến đây

Xem thêm liên kết đến trang này.