Vật lý 12 nâng cao - Chương 7 Bài 47, NXBGD

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

BÀI 47: MẪU NGUYÊN TỬ BO VÀ QUANG PHỔ VẠCH CỦA NGUYÊN TỬ HIĐRÔ

1. MẪU NGUYÊN TỬ BO

a) Tiên đề về trạng thái dừng

b) Tiên đề về sự bức xạ và hấp thụ năng lượng của nguyên tử

2. QUANG PHỔ VẠCH CỦA NGUYÊN TỬ HIĐRÔ

  CHƯƠNG 1:
  CHƯƠNG 2:
  CHƯƠNG 3:
  CHƯƠNG 4:
  CHƯƠNG 5:
  CHƯƠNG 6:
  CHƯƠNG 7:
  CHƯƠNG 8:
  CHƯƠNG 9:
  CHƯƠNG 10:

Bài

01 - 02 - 03 - 04 - 05 - TT01

Liên kết đến đây

Xem thêm liên kết đến trang này.