Vật lý 12 nâng cao - Chương 7 Bài 46, NXBGD

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

BÀI 46: HIỆN TƯỢNG QUANG ĐIỆN TRONG. QUANG ĐIỆN TRỞ VÀ PIN QUANG ĐIỆN

1. HIỆN TƯỢNG QUANG ĐIỆN TRONG

a) Hiện tượng quang điện trong

b) Hiện tượng quang dẫn

2. QUANG ĐIỆN TRỞ

3. PIN QUANG ĐIỆN

  CHƯƠNG 1:
  CHƯƠNG 2:
  CHƯƠNG 3:
  CHƯƠNG 4:
  CHƯƠNG 5:
  CHƯƠNG 6:
  CHƯƠNG 7:
  CHƯƠNG 8:
  CHƯƠNG 9:
  CHƯƠNG 10:

Bài

01 - 02 - 03 - 04 - 05 - TT01

Liên kết đến đây

Xem thêm liên kết đến trang này.