Vật lý 12 nâng cao - Chương 6 Bài 41, NXBGD

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

BÀI 41: TIA X. THUYẾT ĐIỆN TỬ ÁNH SÁNG - THANG SÓNG ĐIỆN TỪ

1. TIA X

a) Cách tạo tia X

b) Tính chất

c) Công dụng

2. THUYẾT ĐIỆN TỬ VỀ ÁNH SÁNG

3. NHÌN TỐNG QUÁT VỀ SÓNG ĐIỆN TỪ. THANG SÓNG ĐIỆN TỪ

  CHƯƠNG 1:
  CHƯƠNG 2:
  CHƯƠNG 3:
  CHƯƠNG 4:
  CHƯƠNG 5:
  CHƯƠNG 6:
  CHƯƠNG 7:
  CHƯƠNG 8:
  CHƯƠNG 9:
  CHƯƠNG 10:

Bài

01 - 02 - 03 - 04 - 05 - TT01

Liên kết đến đây

Xem thêm liên kết đến trang này.