Vật lý 12 nâng cao - Chương 10 Bài 61 NXBGD

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

BÀI 61: THUYẾT BIG BANG

1. CÁC THUYẾT VỀ SỰ TIẾN HÓA CỦA VŨ TRỤ

a)

b)

2. CÁC SỰ KIÊN THIÊN VĂN QUAN TRỌNG

a) Vũ trụ dãn nở

b) Bức xạ "nền" vũ trụ

c) Kết luận

3. THUYẾT BIG BANG

  CHƯƠNG 1:
  CHƯƠNG 2:
  CHƯƠNG 3:
  CHƯƠNG 4:
  CHƯƠNG 5:
  CHƯƠNG 6:
  CHƯƠNG 7:
  CHƯƠNG 8:
  CHƯƠNG 9:
  CHƯƠNG 10:

Bài

01 - 02 - 03 - 04 - 05 - TT01

Liên kết đến đây

Xem thêm liên kết đến trang này.