Vật lý 12 nâng cao - Chương 3 Bài 15, NXBGD

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

BÀI 15: PHẢN XẠ SÓNG - SÓNG DỪNG

1. SỰ PHẢN XẠ SÓNG

2. SÓNG DỪNG

a) Quan sát hiện tượng

b) Giải thích sự hình thành sóng dừng trên dây

c) Điều kiện để có sóng dừng

d) Ứng dụng
  CHƯƠNG 1:
  CHƯƠNG 2:
  CHƯƠNG 3:
  CHƯƠNG 4:
  CHƯƠNG 5:
  CHƯƠNG 6:
  CHƯƠNG 7:
  CHƯƠNG 8:
  CHƯƠNG 9:
  CHƯƠNG 10:

Bài

01 - 02 - 03 - 04 - 05 - TT01

Liên kết đến đây

Xem thêm liên kết đến trang này.