Vật lý 12 nâng cao - Chương 7 Bài 49, NXBGD

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

BÀI 49: SỰ PHÁT QUANG. SƠ LƯỢC VỀ LAZE

1. HIỆN TƯỢNG PHÁT QUANG

a) Sự phát quang

b) Các dạng phát quang: lăn quang và huỳnh quang

c) Định luật Xtốc về sự phát quang

d) Ứng dụng

2. SƠ LƯỢC VỀ LAZE

a)

b) Các loại laze

c) Một số ứng dụng của tia laze  CHƯƠNG 1:
  CHƯƠNG 2:
  CHƯƠNG 3:
  CHƯƠNG 4:
  CHƯƠNG 5:
  CHƯƠNG 6:
  CHƯƠNG 7:
  CHƯƠNG 8:
  CHƯƠNG 9:
  CHƯƠNG 10:

Bài

01 - 02 - 03 - 04 - 05 - TT01

Liên kết đến đây

Xem thêm liên kết đến trang này.