Vật lý 12 nâng cao - Chương 9 Bài 56, NXBGD

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

BÀI 56: PHẢN ỨNG PHÂN HẠCH


1. SỰ PHÂN HẠCH

a) Sự phân hạch của urani

b) Đặc điểm chung của các phản ứng phân hạch

2. PHẢN ỨNG PHÂN HẠCH DÂY CHUYỀN

a)

b) Điều kiện xảy ra phản ứng phân hạch dây chuyền

3. LÒ PHẢN ỨNG HẠT NHÂN

4. NHÀ MÁY ĐIỆN HẠT NHÂN

  CHƯƠNG 1:
  CHƯƠNG 2:
  CHƯƠNG 3:
  CHƯƠNG 4:
  CHƯƠNG 5:
  CHƯƠNG 6:
  CHƯƠNG 7:
  CHƯƠNG 8:
  CHƯƠNG 9:
  CHƯƠNG 10:

Bài

01 - 02 - 03 - 04 - 05 - TT01

Liên kết đến đây

Xem thêm liên kết đến trang này.