Vật lý 12 nâng cao - Chương 1 Bài 3, NXBGD

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

BÀI 3: MOMENT ĐỘNG LƯỢNG - ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN MOMENT ĐỘNG LƯỢNG

1. MOMENT ĐỘNG LƯỢNG

a) Dạng khác của phương trình động lực học của vật rắn quay quanh một trục cố định

b) Moment động lượng

2.ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN MOMENT ĐỘNG LƯỢNG


  CHƯƠNG 1:
  CHƯƠNG 2:
  CHƯƠNG 3:
  CHƯƠNG 4:
  CHƯƠNG 5:
  CHƯƠNG 6:
  CHƯƠNG 7:
  CHƯƠNG 8:
  CHƯƠNG 9:
  CHƯƠNG 10:

Bài

01 - 02 - 03 - 04 - 05 - TT01

Liên kết đến đây

Xem thêm liên kết đến trang này.