Vật lý 12 nâng cao - Chương 6 Bài 35, NXBGD

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

CHƯƠNG 6: SÓNG ÁNH SÁNG

BÀI 35: TÁN SẮC ÁNH SÁNG

1. THÍ NGHIỆM VỀ TÁN SẮC ÁNH SÁNG

a) Sơ đồ thí nghiệm

b) Kết quả thí nghiệm

2. ÁNH SÁNG TRẮNG VÀ ÁNH SÁNG ĐƠN SẮC

a) Thí nghiệm của Niu-tơn về ánh sáng đơn sắc

b) Tổng hợp ánh sáng thành ánh sáng trắng

c) Kết luận

3. GIẢI THÍCH HIỆN TƯỢNG TÁN SẮC ÁNH SÁNG

4. ỨNG DỤNG SỰ TÁN SẮC ÁNH SÁNG

  CHƯƠNG 1:
  CHƯƠNG 2:
  CHƯƠNG 3:
  CHƯƠNG 4:
  CHƯƠNG 5:
  CHƯƠNG 6:
  CHƯƠNG 7:
  CHƯƠNG 8:
  CHƯƠNG 9:
  CHƯƠNG 10:

Bài

01 - 02 - 03 - 04 - 05 - TT01

Liên kết đến đây

Xem thêm liên kết đến trang này.