Vật lý 12 nâng cao - Chương 3 Bài 16, NXBGD

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

BÀI 16: GIAO THOA SÓNG

1. SỰ GIAO THOA CỦA HAI SÓNG MẶT NƯỚC

a) Dự đoán hiện tượng

b) Thí nghiệm kiểm tra

2. ĐIỀU KIỆN ĐỂ CÓ HIỆN TƯỢNG GIAO THOA

3. ỨNG DỤNG

4. SỰ NHIỄU XẠ CỦA SÓNG

  CHƯƠNG 1:
  CHƯƠNG 2:
  CHƯƠNG 3:
  CHƯƠNG 4:
  CHƯƠNG 5:
  CHƯƠNG 6:
  CHƯƠNG 7:
  CHƯƠNG 8:
  CHƯƠNG 9:
  CHƯƠNG 10:

Bài

01 - 02 - 03 - 04 - 05 - TT01

Liên kết đến đây

Xem thêm liên kết đến trang này.