Vật lý 12 nâng cao - Chương 3 Bài 18, NXBGD

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

BÀI 18: HIỆU ỨNG ĐỐP-PLE

1. THÍ NGHIỆM

2. GIẢI THÍCH HIỆN TƯỢNG

a) Nguồn âm đứng yên, người quan sát (máy thu) chuyển động


b) Nguồn âm chuyển động lại gần người quan sát đứng yên  CHƯƠNG 1:
  CHƯƠNG 2:
  CHƯƠNG 3:
  CHƯƠNG 4:
  CHƯƠNG 5:
  CHƯƠNG 6:
  CHƯƠNG 7:
  CHƯƠNG 8:
  CHƯƠNG 9:
  CHƯƠNG 10:

Bài

01 - 02 - 03 - 04 - 05 - TT01

Liên kết đến đây

Xem thêm liên kết đến trang này.