Vật lý 12 nâng cao - Chương 10 Bài 60 NXBGD

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

BÀI 60: SAO. THIÊN HÀ

1. SAO

2. CÁC LOẠI SAO

a)

b)

  • Sao biến quang

- Sao biến quang do che khuất

- Sao biến quang do nén dãn

  • Sao mới
  • Punxa, sao nơtron

c)

d)

3. KHÁI QUÁT VỀ SỰ TIẾN HÓA CỦA CÁC SAO

4. THIÊN HÀ

a) Các loại thiên hà

b) Thiên Hà của chúng ta. Ngân hà

c) Nhóm thiên hà . Nhóm siêu thiên hà  CHƯƠNG 1:
  CHƯƠNG 2:
  CHƯƠNG 3:
  CHƯƠNG 4:
  CHƯƠNG 5:
  CHƯƠNG 6:
  CHƯƠNG 7:
  CHƯƠNG 8:
  CHƯƠNG 9:
  CHƯƠNG 10:

Bài

01 - 02 - 03 - 04 - 05 - TT01

Liên kết đến đây

Xem thêm liên kết đến trang này.