Vật lý 12 nâng cao - Chương 6 Bài 39, NXBGD

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

BÀI 39: MÁY QUANG PHỔ - CÁC LOẠI QUANG PHỔ

1. MÁY QUANG PHỔ LĂNG KÍNH

a) Cấu tạo

b) Nguyên tắc hoạt động

2. QUANG PHỔ LIÊN TỤC

a) Nguồn phát

b) Tính chất

3. QUANG PHỔ VẠCH PHÁT XẠ

a) Nguồn phát

b) Tính chất


4. QUANG PHỔ VẠCH HẤP THỤ

a) Quang phổ vạch hấp thụ của chất khí hoặc hơi

b) Sự đảo vạch quang phổ

5. PHÂN TÍCH QUANG PHỔ

  CHƯƠNG 1:
  CHƯƠNG 2:
  CHƯƠNG 3:
  CHƯƠNG 4:
  CHƯƠNG 5:
  CHƯƠNG 6:
  CHƯƠNG 7:
  CHƯƠNG 8:
  CHƯƠNG 9:
  CHƯƠNG 10:

Bài

01 - 02 - 03 - 04 - 05 - TT01

Liên kết đến đây

Xem thêm liên kết đến trang này.