Vật lý 12 nâng cao - Chương 9 Bài 52, NXBGD

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

CHƯƠNG 9: HẠT NHÂN NGUYÊN TỬ

BÀI 52: CẤU TẠO CỦA HẠT NHÂN NGUYÊN TỬ. ĐỘ HỤT KHỐI

1. CẤU TẠO HẠT NHÂN. NUCLÔN

a) Cấu tạo hạt nhân

b) Kí hiệu hạt nhân

c) Kích thước hạt nhân

2. ĐỒNG VỊ

3. ĐƠN VỊ KHỐI LƯỢNG NGUYÊN TỬ

a)

b)

4. NĂNG LƯỢNG LIÊN KẾT

a) Lực hạt nhân

b) Độ hụt khối. Năng lượng liên kết  CHƯƠNG 1:
  CHƯƠNG 2:
  CHƯƠNG 3:
  CHƯƠNG 4:
  CHƯƠNG 5:
  CHƯƠNG 6:
  CHƯƠNG 7:
  CHƯƠNG 8:
  CHƯƠNG 9:
  CHƯƠNG 10:

Bài

01 - 02 - 03 - 04 - 05 - TT01

Liên kết đến đây

Xem thêm liên kết đến trang này.