Vật lý 12 nâng cao - Chương 5 Bài 34, NXBGD

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

BÀI 34: THỰC HÀNH: KHẢO SÁT ĐOẠN MẠCH XOAY CHIỀU CÓ R, L, C MẮC NỐI TIẾP


1. MỤC ĐÍCH

2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT

3. PHƯƠNG ÁN THÍ NGHIỆM

a) Phương án 1: Dùng dao động kí điện tử

a) Phương án 2: Dùng vôn kế và ampe kế xoay chiều để khảo sát định lượng

4. BÁO CÁO THÍ NGHIỆM

  CHƯƠNG 1:
  CHƯƠNG 2:
  CHƯƠNG 3:
  CHƯƠNG 4:
  CHƯƠNG 5:
  CHƯƠNG 6:
  CHƯƠNG 7:
  CHƯƠNG 8:
  CHƯƠNG 9:
  CHƯƠNG 10:

Bài

01 - 02 - 03 - 04 - 05 - TT01

Liên kết đến đây

Xem thêm liên kết đến trang này.