Vật lý 12 nâng cao - Tóm tắt chương 7, NXBGD

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

1.

2. CÁC ĐỊNH LUẬT QUANG ĐIỆN

a) Định luật 1

a) Định luật 2

a) Định luật 3

3. THUYẾT LƯỢNG TỬ ÁNG SÁNG

4. ÁNH SÁNG CÓ LƯỠNG TÍNH SÓNG - HẠT

5. CÔNG THỨC ANH-XTANH VỀ HIỆN TƯỢNG QUANG ĐIỆN

6.

7.

8. MẪU NGUYÊN TỬ BO

9.

10.

  CHƯƠNG 1:
  CHƯƠNG 2:
  CHƯƠNG 3:
  CHƯƠNG 4:
  CHƯƠNG 5:
  CHƯƠNG 6:
  CHƯƠNG 7:
  CHƯƠNG 8:
  CHƯƠNG 9:
  CHƯƠNG 10:

Bài

01 - 02 - 03 - 04 - 05 - TT01

Liên kết đến đây

Xem thêm liên kết đến trang này.