Vật lý 12 nâng cao - Chương 9 Bài 54, NXBGD

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

BÀI 54: PHẢN ỨNG HẠT NHÂN

1. PHẢN ỨNG HẠT NHÂN

a) Thí nghiệm của Rơ-dơ-pho

b) Phản ứng hạt nhân tạo nên đồng vị phóng xạ nhân tạo

2. CÁC ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN TRONG PHẢN ỨNG HẠT NHÂN

a) Định luật bảo toàn số nuclôn

b) Định luật bảo toàn điện tích

c) Định luật bảo toàn năng lượng toàn phần

d) Định luật bảo toàn động lượng

3. NĂNG LƯỢNG TRONG PHẢN ỨNG HẠT NHÂN

a) m<m_{{0}}

b) m>m_{{0}}

4. HAI LOẠI PHẢN ỨNG HẠT NHÂN TỎA NĂNG LƯỢNG

  CHƯƠNG 1:
  CHƯƠNG 2:
  CHƯƠNG 3:
  CHƯƠNG 4:
  CHƯƠNG 5:
  CHƯƠNG 6:
  CHƯƠNG 7:
  CHƯƠNG 8:
  CHƯƠNG 9:
  CHƯƠNG 10:

Bài

01 - 02 - 03 - 04 - 05 - TT01

Liên kết đến đây

Xem thêm liên kết đến trang này.