Vật lý 12 nâng cao - Chương 8 Bài 50, NXBGD

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

CHƯƠNG 8: SƠ LƯỢC VỀ THUYẾT TƯƠNG ĐỐI HẸP

BÀI 50: THUYẾT TƯƠNG ĐỐI HẸP

1. HẠN CHẾ CỦA CƠ HỌC CỔ ĐIỂN

2. CÁC TIÊN ĐỀ ANH-XTANH

  • Tiên đề 1
  • Tiên đề 2

3. HAI HỆ QUẢ CỦA THUYẾT TƯƠNG ĐỐI HẸP

a) Sự co độ dài

b) Sự chậm lại của đồng hồ chuyển động

  CHƯƠNG 1:
  CHƯƠNG 2:
  CHƯƠNG 3:
  CHƯƠNG 4:
  CHƯƠNG 5:
  CHƯƠNG 6:
  CHƯƠNG 7:
  CHƯƠNG 8:
  CHƯƠNG 9:
  CHƯƠNG 10:

Bài

01 - 02 - 03 - 04 - 05 - TT01

Liên kết đến đây

Xem thêm liên kết đến trang này.