Vật lý 12 nâng cao - Chương 6 Bài 42, NXBGD

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

BÀI 42: THỰC HÀNH: XÁC ĐỊNH BƯỚC SÓNG ÁNH SÁNG


1. MỤC ĐÍCH

2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT

3. PHƯƠNG ÁN THÍ NGHIỆM

  • Phương án 1
  • Phương án 2

4. BÁO CÁO THÍ NGHIỆM

  • Phương án 1
  • Phương án 2  CHƯƠNG 1:
  CHƯƠNG 2:
  CHƯƠNG 3:
  CHƯƠNG 4:
  CHƯƠNG 5:
  CHƯƠNG 6:
  CHƯƠNG 7:
  CHƯƠNG 8:
  CHƯƠNG 9:
  CHƯƠNG 10:

Bài

01 - 02 - 03 - 04 - 05 - TT01

Liên kết đến đây

Xem thêm liên kết đến trang này.