Vật lý 12 nâng cao - Chương 5 Bài 27, NXBGD

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

BÀI 25: MẠCH ĐIỆN XOAY CHIỀU CHỈ CÓ TỤ ĐIỆN, CUỘN CẢM

1. ĐOẠN MẠCH XOAY CHIỀU CHỈ CÓ TỤ ĐIỆN

a) Thí nghiệm

b) Giá trị tức thời của cường độ dòng điện và điện áp

c) Biểu diễn bằng vectơ quay

d) Định luật Ôm đối với đoạn mạch có tụ điện. Dung kháng

2. ĐOẠN MẠCH XOAY CHIỀU CHỈ CÓ CUỘN CẢM

a) Thí nghiệm

b) Giá trị tức thời của cường độ dòng điện và điện áp

c) Biểu diễn bằng vectơ quay

d) Định luật Ôm đối với đoạn mạch chỉ có cuộn cảm thuần. Cảm kháng
  CHƯƠNG 1:
  CHƯƠNG 2:
  CHƯƠNG 3:
  CHƯƠNG 4:
  CHƯƠNG 5:
  CHƯƠNG 6:
  CHƯƠNG 7:
  CHƯƠNG 8:
  CHƯƠNG 9:
  CHƯƠNG 10:

Bài

01 - 02 - 03 - 04 - 05 - TT01

Liên kết đến đây

Xem thêm liên kết đến trang này.