Vật lý 12 nâng cao - Chương 6 Bài 44, NXBGD

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

BÀI 44: THUYẾT LƯỢNG TỬ ÁNH SÁNG. LƯỠNG TÍNH SÓNG - HẠT CỦA ÁNH SÁNG

1. THUYẾT LƯỢNG TỬ ÁNH SÁNG

a) Giả thuyết lượng tử ánh sáng của Plăng

b) Thuyết lượng tử ánh sáng. Phôtôn

2. GIẢI THÍCH CÁCH ĐỊNH LUẬT QUANG ĐIỆN

a) Công thức Anh-xtanh về hiện tượng quang điện

b) Giải thích các định luật quang điện

3. LƯỠNG TÍNH SÓNG - HẠT CỦA ÁNH SÁNG

  CHƯƠNG 1:
  CHƯƠNG 2:
  CHƯƠNG 3:
  CHƯƠNG 4:
  CHƯƠNG 5:
  CHƯƠNG 6:
  CHƯƠNG 7:
  CHƯƠNG 8:
  CHƯƠNG 9:
  CHƯƠNG 10:

Bài

01 - 02 - 03 - 04 - 05 - TT01

Liên kết đến đây

Xem thêm liên kết đến trang này.