Vật lý 12 nâng cao - Chương 5 Bài 31, NXBGD

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

BÀI 31: ĐỘNG CƠ KHÔNG ĐỒNG BỘ BA PHA

1. NGUYÊN TẮC HOẠT ĐỘNG CỦA ĐỘNG CƠ KHÔNG ĐỒNG BỘ

a) Từ trường quay. Sự quay đồng bộ

b) Sự quay không đồng bộ

2. TẠO RA TỪ TRƯỜNG QUAY BẰNG DÒNG ĐIỆN BA PHA

3. CẤU TẠO VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA ĐỘNG CƠ KHÔNG ĐỒNG BỘ BA PHA

  CHƯƠNG 1:
  CHƯƠNG 2:
  CHƯƠNG 3:
  CHƯƠNG 4:
  CHƯƠNG 5:
  CHƯƠNG 6:
  CHƯƠNG 7:
  CHƯƠNG 8:
  CHƯƠNG 9:
  CHƯƠNG 10:

Bài

01 - 02 - 03 - 04 - 05 - TT01

Liên kết đến đây

Xem thêm liên kết đến trang này.