Vật lý 12 nâng cao - Chương 2 Bài 11, NXBGD

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

BÀI 11: DAO ĐỘNG CƯỠNG BỨC - CỘNG HƯỞNG

1. DAO ĐỘNG CƯỠNG BỨC

2. CỘNG HƯỞNG

3. ẢNH HƯỞNG CỦA MA SÁT

4. PHÂN BIỆT DAO ĐỘNG CƯỠNG BỨC VỚI DAO ĐỘNG DUY TRÌ

5. ỨNG DỤNG CỦA HIỆN TƯỢNG CỘNG HƯỞNG

  CHƯƠNG 1:
  CHƯƠNG 2:
  CHƯƠNG 3:
  CHƯƠNG 4:
  CHƯƠNG 5:
  CHƯƠNG 6:
  CHƯƠNG 7:
  CHƯƠNG 8:
  CHƯƠNG 9:
  CHƯƠNG 10:

Bài

01 - 02 - 03 - 04 - 05 - TT01

Liên kết đến đây

Xem thêm liên kết đến trang này.