Vật lý 12 nâng cao - Chương 9 Bài 53, NXBGD

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

BÀI 53: PHÓNG XẠ

1. HIỆN TƯỢNG PHÓNG XẠ

2. CÁC TIA PHÓNG XẠ

a) Các loại tia phóng xạ

b) Bản chất các loại tia phóng xạ

3. ĐỊNH LUẬT PHÓNG XẠ. ĐỘ PHÓNG XẠ

a) Định luật phóng xạ

b) Độ phóng xạ

4. ĐỒNG VỊ PHÓNG XẠ VÀ CÁC ỨNG DỤNG

a) Đồng vị phóng xạ

b) Các ứng dụng của đồng vị phóng xạ  CHƯƠNG 1:
  CHƯƠNG 2:
  CHƯƠNG 3:
  CHƯƠNG 4:
  CHƯƠNG 5:
  CHƯƠNG 6:
  CHƯƠNG 7:
  CHƯƠNG 8:
  CHƯƠNG 9:
  CHƯƠNG 10:

Bài

01 - 02 - 03 - 04 - 05 - TT01

Liên kết đến đây

Xem thêm liên kết đến trang này.