Vật lý 12 nâng cao - Chương 10 Bài 59, NXBGD

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

BÀI 59: MẶT TRỜI. HỆ MẶT TRỜI

1. CẤU TẠO VÀ CHUYỂN ĐỘNG CỦA HỆ MẶT TRỜI

a) Hệ Mặt Trời bao gồm

b)

c)

2. MẶT TRỜI

a) Cấu trúc của Mặt Trời

  • Quang cầu
  • Khí quyển Mặt Trời

b) Năng lượng của Mặt Trời

c) Sự hoạt động của Mặt Trời

3. TRÁI ĐẤT

a) Cấu tạo của Trái Đất

b) Mặt Trăng - vệ tinh của Trái Đất

4. CÁC HÀNH TINH KHÁC. SAO CHỔI. THIÊN THẠCH

a) Các đặc trưng chính của tám hành tinh được nêu ra ở bảng dưới đây. (Bảng 59.1)

b) Sao chổi

c) Thiên thạch  CHƯƠNG 1:
  CHƯƠNG 2:
  CHƯƠNG 3:
  CHƯƠNG 4:
  CHƯƠNG 5:
  CHƯƠNG 6:
  CHƯƠNG 7:
  CHƯƠNG 8:
  CHƯƠNG 9:
  CHƯƠNG 10:

Bài

01 - 02 - 03 - 04 - 05 - TT01

Liên kết đến đây

Xem thêm liên kết đến trang này.