Vật lý 12 nâng cao - Chương 7 Bài 43, NXBGD

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

CHƯƠNG 7: LƯỢNG TỬ ÁNH SÁNG

BÀI 43: HIỆN TƯỢNG QUANG ĐIỆN NGOÀI - CÁC ĐỊNH LUẬT QUANG ĐIỆN

1. HIỆN TƯỢNG QUANG ĐIỆN NGOÀI

2. THÍ NGHIỆM KHẢO SÁT ĐỊNH LƯỢNG HIỆN TƯỢNG QUANG ĐIỆN

a) Thí nghiệm

b) Kết quả thí nghiệm và nhận xét

3. CÁC ĐỊNH LUẬT QUANG ĐIỆN

a) Định luật quang điện thứ nhất (hay định luật về giới hạn quang điện)

b) Định luật quang điện thứ hai (hay định luật về cường độ dòng quang điện bão hòa)

c ) Định luật quang điện thứ ba (hay định luật về động năng cực đại của quang êlectron)
  CHƯƠNG 1:
  CHƯƠNG 2:
  CHƯƠNG 3:
  CHƯƠNG 4:
  CHƯƠNG 5:
  CHƯƠNG 6:
  CHƯƠNG 7:
  CHƯƠNG 8:
  CHƯƠNG 9:
  CHƯƠNG 10:

Bài

01 - 02 - 03 - 04 - 05 - TT01

Liên kết đến đây

Xem thêm liên kết đến trang này.