Vật lý 12 nâng cao - Chương 7 Bài 48, NXBGD

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

BÀI 48: HẤP THỤ VÀ PHẢN XẠ LỌC LỰA ÁNH SÁNG. MÀU SẮC CÁC VẬT

1. HẤP THỤ ÁNH SÁNG

a) Định luật về sự hấp thụ ánh sáng

b) Hấp thụ lọc lựa

2. PHẢN XẠ (HOẶC TÁN XẠ) LỌC LỰA ÁNH SÁNG. MÀU SẮC CÁC VẬT

  CHƯƠNG 1:
  CHƯƠNG 2:
  CHƯƠNG 3:
  CHƯƠNG 4:
  CHƯƠNG 5:
  CHƯƠNG 6:
  CHƯƠNG 7:
  CHƯƠNG 8:
  CHƯƠNG 9:
  CHƯƠNG 10:

Bài

01 - 02 - 03 - 04 - 05 - TT01

Liên kết đến đây

Xem thêm liên kết đến trang này.