Vật lý 12 nâng cao - Chương 4 Bài 21, NXBGD

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

CHUƠNG 4 DAO ĐỘNG VÀ SÓNG ĐIỆN TỪ

BÀI 21: DAO ĐỘNG ĐIỆN TỪ

1. DAO ĐỘNG ĐIỆN TỪ TRONG MẠCH LC

a) Thí nghiệm

b) Giải thích

c) Khảo sát định lượng

2. NĂNG LƯỢNG ĐIỆN TỪ TRONG MẠCH DAO ĐỘNG

3. DAO ĐỘNG ĐIỆN TỪ TẮT DẦN

5. DAO ĐỘNG ĐIỆN TỪ CƯỠNG BỨC. SỰ CỘNG HƯỞNG

6. SỰ TUƠNG TỰ GIỮA DAO ĐỘNG ĐIỆN TỪ VÀ DAO ĐỘNG CƠ

  CHƯƠNG 1:
  CHƯƠNG 2:
  CHƯƠNG 3:
  CHƯƠNG 4:
  CHƯƠNG 5:
  CHƯƠNG 6:
  CHƯƠNG 7:
  CHƯƠNG 8:
  CHƯƠNG 9:
  CHƯƠNG 10:

Bài

01 - 02 - 03 - 04 - 05 - TT01

Liên kết đến đây

Xem thêm liên kết đến trang này.