Vật lý 12 nâng cao - Chương 5 Bài 26, NXBGD

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

CHƯƠNG 5: DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU

BÀI 26: DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU - MẠCH ĐIỆN XOAY CHIỀU CHỈ CÓ ĐIỆN TRỞ THUẦN

1. XUẤT ĐIỆN ĐỘNG XOAY CHIỀU

2. ĐIỆN ÁP XOAY CHIỀU. DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU

3. ĐOẠN MẠCH XOAY CHIỀU CHỈ CÓ ĐIỆN TRỞ THUẦN

4. CÁC GIÁ TRỊ HIỆU DỤNG

5. BIỂU DIỄN BẰNG VECTƠ QUAY

  CHƯƠNG 1:
  CHƯƠNG 2:
  CHƯƠNG 3:
  CHƯƠNG 4:
  CHƯƠNG 5:
  CHƯƠNG 6:
  CHƯƠNG 7:
  CHƯƠNG 8:
  CHƯƠNG 9:
  CHƯƠNG 10:

Bài

01 - 02 - 03 - 04 - 05 - TT01

Liên kết đến đây

Xem thêm liên kết đến trang này.