Vật lý 12 nâng cao - Chương 5 Bài 32, NXBGD

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

BÀI 32: MÁY BIẾN ÁP - TRUYỀN TẢI ĐIỆN

1. MÁY BIẾN ÁP

a) Cấu tạo và nguyên tắc hoạt động

b) Sự biến đổi điện áp và cường độ dòng điện qua máy biến áp

2. TRUYỀN TẢI ĐIỆN

  CHƯƠNG 1:
  CHƯƠNG 2:
  CHƯƠNG 3:
  CHƯƠNG 4:
  CHƯƠNG 5:
  CHƯƠNG 6:
  CHƯƠNG 7:
  CHƯƠNG 8:
  CHƯƠNG 9:
  CHƯƠNG 10:

Bài

01 - 02 - 03 - 04 - 05 - TT01

Liên kết đến đây

Xem thêm liên kết đến trang này.