Vật lý 12 nâng cao - Chương 5 Bài 28, NXBGD

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

BÀI 28: MẠCH CÓ R, L, C MẮC NỐI TIẾP - CỘNG HƯỞNG ĐIỆN

1. CÁC GIÁ TRỊ TỨC THỜI

2. GIẢN ĐỒ FRE-NEN. QUAN HỆ GIỮA CƯỜNG ĐỘ DÒNG ĐIỆN VÀ ĐIỆN ÁP

a) Giản đồ Fre-nen

b) Định luật Ôm cho đoan mạch RLC nối tiếp. Tổng trở

c) Độ lệch pha của điện áp so với cường độ dòng điện

3. CỘNG HƯỞNG ĐIỆN

  CHƯƠNG 1:
  CHƯƠNG 2:
  CHƯƠNG 3:
  CHƯƠNG 4:
  CHƯƠNG 5:
  CHƯƠNG 6:
  CHƯƠNG 7:
  CHƯƠNG 8:
  CHƯƠNG 9:
  CHƯƠNG 10:

Bài

01 - 02 - 03 - 04 - 05 - TT01

Liên kết đến đây

Xem thêm liên kết đến trang này.