Vật lý 12 nâng cao - Chương 10 Bài 58, NXBGD

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

CHƯƠNG 10: TỪ VI MÔ ĐẾN VĨ MÔ

BÀI 58: CÁC HẠT SƠ CẤP

1. HẠT SƠ CẤP

2. CÁC ĐẶC TRƯNG CỦA HẠT SƠ CẤP

a) Khối lượng nghỉ m_{{0}}

b) Điện tích

c) Spin

d) Thời gian sống trung bình


3. PHẢN HẠT

a)

b)

4. PHÂN LOẠI HẠT SƠ CẤP

a) Phôtôn

b) Leptôn

c) Mêzôn

d) Barion

5. TƯƠNG TÁC CỦA CÁC HẠT SƠ CẤP

a) Tương tác hấp dẫn

b) Tương tác điện từ

c) Tương tác yếu

d) Tương tác mạnh

6. HẠT QUAC (QUARK)

a)

b) Có sáu hạt quac

d) Các barion

d)  CHƯƠNG 1:
  CHƯƠNG 2:
  CHƯƠNG 3:
  CHƯƠNG 4:
  CHƯƠNG 5:
  CHƯƠNG 6:
  CHƯƠNG 7:
  CHƯƠNG 8:
  CHƯƠNG 9:
  CHƯƠNG 10:

Bài

01 - 02 - 03 - 04 - 05 - TT01

Liên kết đến đây

Xem thêm liên kết đến trang này.