Vật lý 12 nâng cao - Chương 4 Bài 25, NXBGD

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

BÀI 25: TRUYỀN THÔNG BẰNG SÓNG ĐIỆN TỪ

1. MẠCH DAO ĐỘNG HỞ. ANTEN

2. NGUYÊN TẮC TRUYỀN THÔNG BẰNG SÓNG ĐIỆN TỪ

  • Hệ thống phát thanh gồm:


  • Hệ thống thu thanh gồm:

3. SỰ TRUYỀN SÓNG ĐIỆN TỪ QUANH TRÁI ĐẤT

4. TRUYỀN THÔNG BẰNG CÁP

  CHƯƠNG 1:
  CHƯƠNG 2:
  CHƯƠNG 3:
  CHƯƠNG 4:
  CHƯƠNG 5:
  CHƯƠNG 6:
  CHƯƠNG 7:
  CHƯƠNG 8:
  CHƯƠNG 9:
  CHƯƠNG 10:

Bài

01 - 02 - 03 - 04 - 05 - TT01

Liên kết đến đây

Xem thêm liên kết đến trang này.