Vật lý 12 nâng cao - Chương 6 Bài 40, NXBGD

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

BÀI 40: TIA HỒNG NGOẠI - TIA TỬ NGOẠI

1. CÁC BỨC XẠ KHÔNG NHÌN THẤY

2. TIA HỒNG NGOẠI

a) Nguồn phát tia hồng ngoại

b) Tính chất

c) Ứng dụng

3. TIA TỬ NGOẠI

a) Nguồn phát tia tử ngoại

b) Tính chất

c) Ứng dụng  CHƯƠNG 1:
  CHƯƠNG 2:
  CHƯƠNG 3:
  CHƯƠNG 4:
  CHƯƠNG 5:
  CHƯƠNG 6:
  CHƯƠNG 7:
  CHƯƠNG 8:
  CHƯƠNG 9:
  CHƯƠNG 10:

Bài

01 - 02 - 03 - 04 - 05 - TT01

Liên kết đến đây

Xem thêm liên kết đến trang này.