Vật lý 12 nâng cao - Chương 6 Bài 37, NXBGD

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

BÀI 37: KHOẢNG VÂN - BƯỚC SÓNG VÀ MÀU SẮC ÁNH SÁNG

1. XÁC ĐỊNH VỊ TRÍ CÁC VÂN GIAO THOA VÀ KHOẢNG VÂN

a) Vị trí của các vân giao thoa

b) Khoảng vân

2. ĐO BƯỚC SÓNG ÁNH SÁNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP GIAO THOA

3. BƯỚC SÓNG VÀ MÀU SẮC ÁNH SÁNG

4. CHIẾT SUẤT CỦA MÔI TRƯỜNG VÀ BƯỚC SÓNG ÁNH SÁNG

  CHƯƠNG 1:
  CHƯƠNG 2:
  CHƯƠNG 3:
  CHƯƠNG 4:
  CHƯƠNG 5:
  CHƯƠNG 6:
  CHƯƠNG 7:
  CHƯƠNG 8:
  CHƯƠNG 9:
  CHƯƠNG 10:

Bài

01 - 02 - 03 - 04 - 05 - TT01

Liên kết đến đây

Xem thêm liên kết đến trang này.