Vật lý 12 nâng cao - Chương 5 Bài 30, NXBGD

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

BÀI 30: MÁY PHÁT ĐIỆN XOAY CHIỀU

1. NGUYÊN TẮC HOẠT ĐỘNG CỦA MÁY PHÁT ĐIỆN XOAY CHIỀU

2. MÁY PHÁT ĐIỆN XOAY CHIỀU MỘT PHA

a) Các bộ phận chính

b) Hoạt động

3. MÁY PHÁT ĐIỆN XOAY CHIỀU BA PHA

a) Dòng điện xoay chiều ba pha

b) Cấu tạo và hoạt động của máy phát điện xoay chiều ba pha  CHƯƠNG 1:
  CHƯƠNG 2:
  CHƯƠNG 3:
  CHƯƠNG 4:
  CHƯƠNG 5:
  CHƯƠNG 6:
  CHƯƠNG 7:
  CHƯƠNG 8:
  CHƯƠNG 9:
  CHƯƠNG 10:

Bài

01 - 02 - 03 - 04 - 05 - TT01

Liên kết đến đây

Xem thêm liên kết đến trang này.