Vật lý 12 nâng cao - Chương 3 Bài 17, NXBGD

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

BÀI 17: SÓNG ÂM - NGUỒN NHẠC ÂM

1. NGUỒN GỐC CỦA ÂM VÀ CẢM GIÁC VỀ ÂM

2. PHUƠNG PHÁP KHẢO SÁT THỰC NGHIỆM NHỮNG TÍNH CHẤT CỦA ÂM

2. NHẠC ÂM VÀ TẠP ÂM

4. NHỮNG ĐẶC TRƯNG CỦA ÂM

a) Độ cao của âm

b) Âm sắc

c) Độ to của âm, cường độ âm, mức cường độ âm

d) Giới hạn nghe của tai người

5. NGUỒN NHẠC ÂM

a) Dây đàn hai đầu cố định

b) Ống sáo

6. HỘP CỘNG HƯỞNG

  CHƯƠNG 1:
  CHƯƠNG 2:
  CHƯƠNG 3:
  CHƯƠNG 4:
  CHƯƠNG 5:
  CHƯƠNG 6:
  CHƯƠNG 7:
  CHƯƠNG 8:
  CHƯƠNG 9:
  CHƯƠNG 10:

Bài

01 - 02 - 03 - 04 - 05 - TT01

Liên kết đến đây

Xem thêm liên kết đến trang này.