Hóa học 11 nâng cao - Chương 1 Bài 2, NXBGD

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

BÀI 2: PHÂN LOẠI CÁC CHẤT ĐIỆN LI

I. ĐỘ ĐIỆN LI

1. Thí nghiệm

2. Độ điện li

II. CHẤT ĐIỆN LI MẠNH VÀ CHẤT ĐIỆN LI YẾU

1. Chất điện li mạnh

2. Chất điện li yếu

a) Cân bằng điện li

b) Ảnh hưởng của sự pha loãng đến độ điện li


Hóa học 11 nâng cao, NXBGD


  CHƯƠNG 1:
  CHƯƠNG 2:
  CHƯƠNG 3:
  CHƯƠNG 4:
  CHƯƠNG 5:
  CHƯƠNG 6:
  CHƯƠNG 7:
  CHƯƠNG 8:
  CHƯƠNG 9:

Bài

01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08

Liên kết đến đây

Xem thêm liên kết đến trang này.