Hóa học 11 nâng cao - Chương 9 Bài 60, NXBGD

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

BÀI 60: AXIT CACBOXYLIC

I. ĐỊNH NGHĨA, PHÂN LOẠI, DANH PHÁP

1. Định nghĩa

2. Phân loại

3. Danh pháp


II. CẤU TRÚC VÀ TÍNH CHẤT VẬT LÍ

1. Cấu trúc

2. Tính chất vật lí

Hóa học 11 nâng cao, NXBGD


  CHƯƠNG 1:
  CHƯƠNG 2:
  CHƯƠNG 3:
  CHƯƠNG 4:
  CHƯƠNG 5:
  CHƯƠNG 6:
  CHƯƠNG 7:
  CHƯƠNG 8:
  CHƯƠNG 9:

Bài

01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08

Liên kết đến đây

Xem thêm liên kết đến trang này.