Hóa học 11 nâng cao - Chương 8 Bài 55, NXBGD

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

BÀI 55: PHENOL

I. ĐỊNH NGHĨA, PHÂN LOẠI VÀ TÍNH CHẤT VẬT LÍ

1. Định nghĩa

2. Phân loại

3. Tính chất vật lí

II. TÍNH CHẤT HÓA HỌC

1. Tính axit

2. Phản ứng thế ở vòng thơm

3. Ảnh hưởng qua lại giữa các nhóm nguyên tử trong phân tử phenol

III. ĐIỀU CHẾ VÀ ỨNG DỤNG

1. Điều chế

2. Ứng dụng

Hóa học 11 nâng cao, NXBGD


  CHƯƠNG 1:
  CHƯƠNG 2:
  CHƯƠNG 3:
  CHƯƠNG 4:
  CHƯƠNG 5:
  CHƯƠNG 6:
  CHƯƠNG 7:
  CHƯƠNG 8:
  CHƯƠNG 9:

Bài

01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08

Liên kết đến đây

Xem thêm liên kết đến trang này.