Hóa học 11 nâng cao - Chương 9 Bài 61, NXBGD

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

BÀI 61: AXIT CACBOXYLIC: TÍNH CHẤT HÓA HỌC, ĐIỀU CHẾ VÀ ỨNG DỤNG

I. TÍNH CHẤT HÓA HỌC

1. Tính axit và ảnh hưởng của nhóm thế

2. Phản ứng tạo thành dẫn xuất axit

a) Phản ứng với ancol ( phản ứng este hóa)

b) Các axit khác

Hóa học 11 nâng cao, NXBGD


  CHƯƠNG 1:
  CHƯƠNG 2:
  CHƯƠNG 3:
  CHƯƠNG 4:
  CHƯƠNG 5:
  CHƯƠNG 6:
  CHƯƠNG 7:
  CHƯƠNG 8:
  CHƯƠNG 9:

Bài

01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08

Liên kết đến đây

Xem thêm liên kết đến trang này.