Hóa học 11 nâng cao - Chương 2 Bài 15, NXBGD

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

BÀI 15: AXIT PHOTPHORIC VÀ MUỐI PHOTPHAT

I. AXIT PHOTPHORIC


1. CẤU TẠO PHÂN TỬ

2. TÍNH CHẤT VẬT LÍ

3. TÍNH CHẤT HÓA HỌC

a) Tính oxi - hóa khử

b) Tác dụng bởi nhiệt

c) Tính axit

4. ĐIỀU CHẾ VÀ ỨNG DỤNG

a) Trong phòng thí nghiệm

b) Trong công nghiệp

II. MUỐI PHOTPHAT

1. TÍNH CHẤT CỦA MUỐI PHOTPHAT

a) Tính tan

b) Phản ứng thủy phân

2. NHẬN BIẾT ION PHOTPHAT

Hóa học 11 nâng cao, NXBGD


  CHƯƠNG 1:
  CHƯƠNG 2:
  CHƯƠNG 3:
  CHƯƠNG 4:
  CHƯƠNG 5:
  CHƯƠNG 6:
  CHƯƠNG 7:
  CHƯƠNG 8:
  CHƯƠNG 9:

Bài

01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 082. Trong công nghiệp

Liên kết đến đây

Xem thêm liên kết đến trang này.