Hóa học 11 nâng cao - Chương 2 Bài 11, NXBGD

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

BÀI 11: AMONIAC VÀ MUỐI AMONI

A. AMONIAC

I. CẤU TẠO PHÂN TỬ

II. TÍNH CHẤT VẬT LÍ

III. TÍNH CHẤT HÓA HỌC

1. Tính bazơ yếu

a) Tác dụng với nước

b) Tác dụng với axit

c) Tác dụng với dung dịch muối

2. Khả năng tạo phức

3. Tính khử

a) Tác dụng với oxi

b) Tác dụng với clo

IV. ỨNG DỤNG

V. ĐIỀU CHẾ

1. Trong phòng thí nghiệm

2. Trong công nghiệp


B. MUỐI AMONI


I. CẤU TẠO PHÂN TỬ

II. TÍNH CHẤT HÓA HỌC

1. Tác dụng với dung dịch kiềm

2. Phản ứng nhiệt phân


Hóa học 11 nâng cao, NXBGD


  CHƯƠNG 1:
  CHƯƠNG 2:
  CHƯƠNG 3:
  CHƯƠNG 4:
  CHƯƠNG 5:
  CHƯƠNG 6:
  CHƯƠNG 7:
  CHƯƠNG 8:
  CHƯƠNG 9:

Bài

01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08

Liên kết đến đây

Xem thêm liên kết đến trang này.